اعضا > مرکز آموزش > تنظیمات FTP


تنظیمات FTP در نرم افزار CuteFtp
چطور در passive mode ، CuteFtp را فعال کنم ؟چگونگی تنظیمات...
تنظیمات FTP در نرم افزار SmartFtp
چطور در passive mode ،SmartFtp را فعال کنم ؟چگونگی تنظیمات passive...