اعضا > مرکز آموزش > سرور مجازی > میکروتیک > بکاپ گیری از کانفیگ میکروتیک

بکاپ گیری از کانفیگ میکروتیک

ﺑﻪ دو روش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ ﺑکاپ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ:

1- ﺑکاپ ﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ (Full Backup)
2- بکاپ ﮔﯿﺮي از ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎص(Export)


Full Backup

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﻞ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ ﺑکاپ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺣﺘﯽ از ﯾﻮزرﻧﯿﻢ و ﭘﺴﻮرد ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﮏ آدرس ﭘﻮرت ﻫﺎ ﺑکاپ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ شود و اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑکاپ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در دﺳﺘﮕﺎه های دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ Restore ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

Export

درﺑکاپ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت Export ﻓﻘﻂ از ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ ﻫﺎ ﺑکاپ گرفته میشود ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻮزرﻧﯿﻢ و ﭘﺴﻮرد را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
در Export ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑکاپ ﻫﺎ را ﺑﺮروي ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﺮاي ﺑکاپ ﮔﯿﺮي وارد ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ:
Files -> Backup

بکاپ روتر میکروتیک
ﯾﮏ اﺳﻢ و ﭘﺴﻮرد ﺑﺮاي ﻓﺎﯾﻞ ﺑکاپ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﺑکاپ رﻣﺰ ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ Don’t Encrypt رﻣﺰﮔﺰاري را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ.
بعد از گرفتن بکاپ می توان فایل بکاپ را از داخل روتر به سیستم خودمان با عملیات copy/paste و drag انتقال داده تا در جای مطمئن از فایل نگهداری شود. 

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮐﻤﻪ Restore ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺧﺎص ﺑﮏ آپ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻣﺜﻼ ﺑﺨﺶ ﻓﺎﯾﺮوال ﯾﺎ DHCP و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ را ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ دﯾﮕﺮ Restore ﮐﻨﯿﻢ.

بطور مثال:
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﻗﺴﻤﺖ IP ﺑﮏ آپ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ:در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل دﺳﺘﻮر زﯾﺮ را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
Ip address export file=ipbackup
ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم ipbackup.rsc در ﻗﺴﻤﺖFiles اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﺎ Notepad ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺮاي Restore ﮐﺮدن آن از دﺳﺘﻮرزﯾﺮ در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
Import filename=ipbackup

ﺑﺮاي ﺑﮏ آپ ﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻢ از دﺳﺘﻮرزﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
Export file=fullbackup

آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه
CAPsMAN (مشاهدات: 507)
تغییر پورت وینباکس (مشاهدات: 1163)نماد اعتمـــاد الکترونیکی

"تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است."

نماد اعتماد الکترونيکي