چهارشنبه, 23 اسفند 1391 بازدید 5864 بار

دستیابی سرویس دهنده (قسمت بیست و چهارم)

دستیابی سرویس دهنده

 برای سرویس دهنده وب، می خواهید تا کاربران خارجی اجازه دسترسی داشته باشند، اما دستیابی توسط هر شخصی که سعی در برقراری یک تماس از سرویس دهنده وب به شبکه خصوصی می کند مسدود کنید. در مثال بعد، تمام پیامها به سرویس دهنده وب قبول می شوند اما سرویس دهنده وب نمی تواند با شبکه خصوصی تماس برقرار کند. این کار از وارد شدن افراد به شبکه محلی از طریق سرویس دهنده وب جلوگیری می کند. زیرا برای دسترسی خارجی باز است. تماسهای برقرار شده اجازه دارند، یعنی شبکه خصوصی می تواند، از سرویس دهنده وب استفاده نماید.

 

# allow communication to the web server (address 10.0.0.2), port www 
iptables -A INPUT -j ACCEPT -p tcp -i eth0 --dport www -s 10.0.0.2 
# Allow established connections from web server to internal network 
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -i eth0 \
-p tcp --sport www -s 10.0.0.2 -d 192.168.0.0/24 -j ACCEPT 
# Prevent new connection from web server to internal network 
iptables -A OUTPUT -m state --state NEW -o eth0 -p tcp \
--sport www -d 192.168.0.1/24 -j DROP  
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

پربازدیدترین مطالب

"«قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد»."